Regulamin SPIN PROJECT pole dance studio

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez SPIN PROJECT pole dance studio jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 2. SPIN PROJECT pole dance studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłana Kursantom drogą mailową 
 4. Zapisanie się na kurs w SPIN PROJECT jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SPIN PROJECT w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
 5. Uczestnik zajęć SPIN PROJECT wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, spotkań i eventów organizowanych przez Spin Project.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na terenie SPIN PROJECT pole dance studio obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych odurzających substancji. Osoby, które weszły na teren studia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i mogą być poproszone o opuszczenie studia.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kursów jedynie za pisemną zgodą rodziców.
 3. Osoby przebywająca na terenie SPIN PROJECT zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 4. SPIN PROJECT nie podnosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy. Wartościowe przedmioty mogą być na czas zajęć zdeponowane w recepcji lub pozostawione w szafkach w szatni wyposażonych w zamki na kluczyk.
 5. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
 6. Za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć finansową odpowiedzialność ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 7. SPIN PROJECT zezwala uczestnikom zajęć na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w trakcie zajęć oraz na terenie całego studia. Będzie nam niezmiernie miło jeśli zostaniemy oznaczeni na publikowanym zdjęciu lub filmie 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 Zajęcia 

 1. Zajęcia realizowane są w systemie zajęć grupowych, a także indywidualnych.
 2. Kursant może dopisać się do grupy początkującej pole dance- Basic Spin, która już rozpoczęła zajęcia najpóźniej po upływie 2 tygodni, od pierwszych zajęć.  
 3. Kursanci, którzy już wcześniej uczęszczali na zajęcia Pole Dance, mogą dołączyć do istniejącej grupy po wcześniejszej konsultacji ze SPIN PROJECT w celu dopasowania odpowiedniego poziomu.
 4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, i dokonały za zajęcia opłaty patrz pkt.  Płatności za zajęcia   
 5. Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć osoby towarzysząc nie mają prawa przebywać na sali treningowej.
 6. Kursanci przychodząc na zajęcia są zobowiązani okazać w Recepcji studio karnet SPIN PROJECT w celu weryfikacji płatności i zaznaczenia obecności.

Zapisy na zajęcia

 1. Zapisu na zajęcia można dokonać w mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w recepcji studia ul. Gen. Józefa Bema 83 lok. 73 ( parter) Warszawa
 2. Studio SPIN PROJECT oferuje następujące rodzaje karnetów:
  • karnet na 8 zajęć  (2x tyg)
  • karnet na 4 zajęcia (1x tyg)
   Karnety ważne są 1 miesiąc
 3. W wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis, np.:   Anna Kowalska, 507700010, Basic Spin/ wtorki i czwartki/ godz.18:00.
 4. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia, lub lekcję próbną w zgłoszeniu należy podać dodatkowo dokładną datę wybranych zajęć np. 12/09/2014.
 5. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie studia i korzystać z usług przez studio oferowanych.
 6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
 7. Zajęcia grupowe pole dance zostaną uruchomione w momencie, gdy zapisze się minimalna liczba chętnych, czyli 6 osób. O dacie rozpoczęcia Kursanci zostaną poinformowani drogą mailową, nie później niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia.
 8. Ilość osób na zajęciach pole dance jest ograniczona do 10.
 9. Ilość osób na zajęciach open pole jest ograniczona do 10. Na zajęcia open pole obowiązują zapisy.
 10. W zajęciach open pole można brać udział po ukończeniu poziomu Basic Spin.

Płatności za zajęcia

 1. Płatności można dokonać na jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem na rachunek SPIN PROJECT studio. 
   numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty: 63 1140 2004 0000 3602 7522 8869
  • gotówką w recepcji studio
 2. Tylko opłacony i ważny karnet upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć, studio zwróci wniesioną opłatę tylko w przypadku, gdy klient nie rozpoczął jeszcze zajęć, czyli przed pierwszymi zajęciami z opłaconego karnetu.
 4. W ciągu 7 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie wg cennika.
 5. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.
 6. Jeśli w ciągu 7 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.
 7. W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego:
   • skan dowodu wpłaty,   
   • potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku. 
 8. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.
 9. W przypadku opłaty za karnet na wybraną grupę należy w tytule przelewu podać nazwę grupy oraz dokładną datę i godzinę pierwszych zajęć, obejmujących karnet.
 10. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości karnetu na określoną grupę. Dopłatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi zajęciami danej grupy.  W późniejszych terminach dopłaty nie są możliwe.
 11. SPIN PROJECT zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń przy recepcji  a także na stronie internetowej www.spinproject.pl

 Odrabianie zajęć

 1. Osoby korzystające z karnetu Pole Dance mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach w ciągu trwania jednego karnetu. Aby nieobecność została uznana należy spełnić następujące warunki:
  • grupy poranne: nieobecność zgłoszona mailowo do godz. 20:00 dnia poprzedniego,
  • grupy popołudniowe: nieobecność zgłoszona mailowo do godziny 12:00 w dniu zajęć.
 2. Nieobecność może być odrobiona
  • dwukrotnie w przypadku karnetu na 8 zajęć,
  • jednokrotnie w przypadku karnetu na 4 zajęcia.
 3. Nieobecność na zajęciach można odrobić na zajęciach Open Pole odbywających się w soboty.
 4. Liczba miejsc na Open Pole jest ograniczona. Na zajęcia Open Pole obowiązują zapisy w recepcji studia lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Osoby chcące odrobić zajęcia proszone są o zaznaczenie tego faktu przy zapisie w recepcji, lub w tytule maila.
 5. Nieobecność można odrobić tylko w trakcie trwania karnetu, podczas którego nieobecność ta została zgłoszona. 
 6. Nieobecności zgłoszone na ostatnie wejście z karnetu, Kursant może odrobić wyłącznie w terminie 10dni od chwili zgłoszenia (sobota). Po upływie tego terminu nie ma możliwości odrabiania zajęć.
 7. Osoby na poziomie Basic Spin mogą odrobić zajęcia po ukończeniu poziomu, w pierwszą sobotę po odbyciu 8 wejść, o godzinie wskazanej przez SPIN PROJECT.
 8. Osoby posiadające karnet na zajęcia grupowe Spin Stretching lub Spin Mama! mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, dołączając do innej grupy po uprzedniej konsultacji takiej możliwości ze SPIN PROJECT. Nieobecność na zajęciach musi być zgłoszona do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym zajęcia .
 9. By odrobić zajęcia Spin Stretching lub Spin Mama! kursanci zobowiązani są zapisać się na konkretny termin odrabiania zajęć w grupie, w której są wolne miejsca.

Zastępstwa, odwołanie zajęć przez SPIN PROJECT

 1. SPIN PROJECT ma prawo do rozwiązania grupy lub połączenia grup w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 2. W sytuacjach losowych Studio ma prawo do odwołania zajęć. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z Kursantami lub karnet zostanie przedłużony o jedne zajęcia.
 3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora SPIN PROJECT ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 4. Zajęcia odbywają się przy minimum 4 osobach. Jeśli większość grupy zgłosi swoją nieobecność i na zajęciach nie będzie minimum 3 osób, SPIN PROJECT odwoła zajęcia w danej grupie o czym zobowiązuje się poinformować Kursantów. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z Kursantami lub karnet zostanie przedłużony o jedne zajęcia.
 5. SPIN PROJECT zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpień)

Cennik usług

 1. Cennik świadczonych usług   jest ustalany przez SPIN PROJECT pole dance studio i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Karnety na zajęcia w SPIN PROJECT mają określony czas ważności. Po upływie terminu ważności karnetu niewykorzystane zajęcia przepadają i nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc. Istnieje możliwość odrobienia zajęć tylko zgodnie z przestrzeganiem zasad opisanych w Regulaminie w części dotyczącej odrabiania zajęć.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. SPIN PROJECT nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy SPIN PROJECT i osób działających z ramienia SPIN PROJECT.
 2. SPIN PROJECT nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć pozostawione w szatniach, szafkach oraz w innych pomieszczeniach pole dance studio.
 3. W przypadku ewentualnej kradzieży SPIN PROJECT zobowiązuje się do zgłoszenia zaistniałej sytuacji na policję. Kursanci powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 4. Rzeczy wartościowe kursanci powinni przechowywać w szafkach w szatni na czas trwania zajęć, w których biorą udział.
 5. Kluczyki do szafek w szatni są wydawane w Recepcji studia. By otrzymać kluczyk kursant pozostawia w recepcji Karnet SPIN PROJECT lub dokument ze zdjęciem.
 6. Za zgubienie lub złamanie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 7. Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w SPIN PROJECT. Po zakończeniu zajęć Kursanci są zobowiązani pozostawić szafkę zamkniętą. Kluczyk do szafki zwracany jest na Recepcję a karnet lub dokument ze zdjęciem należący do kursanta są oddawane kursantowi.
 8. Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody instruktora. 
 9. Osoby przebywające na sali zobowiązane są podporządkować się poleceniom instruktora. 
 10. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika zajęć do poleceń instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 11. Uczestnicy zajęć pole dance na wszystkich poziomach zaawansowania nie mogą sami wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba, że Instruktor stwierdzi, że Uczestnik zajęć może daną figurę wykonać samodzielnie.
 12. Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
 13. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. SPIN PROJECT nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 14. Uczestnicy zajęć Pole Dance zobowiązują się do przestrzegania zasady o nie stosowaniu w dniu zajęć balsamów, kremów, oliwek, itp. produktów do smarowania ciała.
 15. Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu Pole Dance.

KWESTIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ          

 1. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nieniszczące podłogi baletowej w salach treningowych. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 2. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii- pierścionki, bransoletki, zegarki, kolczyk w brzuchu i innych nietypowych miejscach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu, na którym ćwiczy.
 3. Na zajęcia pole dance obowiązuje strój sportowy:
  •  krótkie spodenki i koszulka na ramiączka
  •  pole dance ćwiczymy na boso lub w baletkach
 4. Na zajęcia Spin Stretching i Spin Mama! obowiązuje strój:
  • spodnie dresowe lub leginsy oraz koszulka na ramiączka lub z krótkim rękawkiem
  • ćwiczymy w skarpetkach
 5. Na zajęciach pole dance obowiązuje zakaz stosowania własnych środków  zwiększających tarcie bez konsultacji i zgody instruktora.
 6. Kursanci Pole Dance nie mogą samodzielnie zmieniać funkcji statyczno- obrotowej rur. 
 7. W dniu zajęć pole dance nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).
 8. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
 9. Uczestnik zajęć typu Pole Dance zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 10. Sprzętu (rur do tańca) nie czyścimy wodą ani alkoholem/ spirytusem. Sprzęt można czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego płynem udostępnionym przez Studio.