Regulamin SPIN PROJECT pole dance studio

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez SPIN PROJECT pole dance studio jest równoznaczna z przyjęciem, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 2. SPIN PROJECT pole dance studio zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego Regulaminu w dowolnym terminie.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłana Kursantom drogą mailową 
 4. Zapisanie się na kurs w SPIN PROJECT jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez SPIN PROJECT w celach promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926
 5. Uczestnik zajęć SPIN PROJECT wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji studia w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć, spotkań i eventów organizowanych przez Spin Project.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Na terenie SPIN PROJECT pole dance studio obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu lub innych odurzających substancji. Osoby, które weszły na teren studia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających mają bezwarunkowy zakaz uczestnictwa w zajęciach i mogą być poproszone o opuszczenie studia.
 2. W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami kursów jedynie za pisemną zgodą rodziców.
 3. Osoby przebywająca na terenie SPIN PROJECT zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż.
 4. SPIN PROJECT nie podnosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy. Wartościowe przedmioty mogą być na czas zajęć zdeponowane w recepcji lub pozostawione w szafkach w szatni wyposażonych w zamki na kluczyk.
 5. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku w Studio.
 6. Za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć finansową odpowiedzialność ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
 7. SPIN PROJECT zezwala uczestnikom zajęć na wykonywanie zdjęć oraz nagrywanie filmów w trakcie zajęć oraz na terenie całego studia. Będzie nam niezmiernie miło jeśli zostaniemy oznaczeni na publikowanym zdjęciu lub filmie 

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

 Zajęcia 

 1. Zajęcia realizowane są w systemie zajęć grupowych, a także indywidualnych.
 2. Kursant może dopisać się do grupy początkującej pole dance- Basic Spin, która już rozpoczęła zajęcia najpóźniej po upływie 2 tygodni, od pierwszych zajęć.  
 3. Kursanci, którzy już wcześniej uczęszczali na zajęcia Pole Dance, mogą dołączyć do istniejącej grupy po wcześniejszej konsultacji ze SPIN PROJECT w celu dopasowania odpowiedniego poziomu.
 4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, i dokonały za zajęcia opłaty patrz pkt.  Płatności za zajęcia   
 5. Z uwagi na komfort wszystkich uczestników zajęć osoby towarzysząc nie mają prawa przebywać na sali treningowej.
 6. Kursanci przychodząc na zajęcia są zobowiązani okazać w Recepcji studio karnet SPIN PROJECT w celu weryfikacji płatności i zaznaczenia obecności.

Zapisy na zajęcia

 1. Zapisu na zajęcia można dokonać w mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w recepcji studia ul. Gen. Józefa Bema 83 lok. 73 ( parter) Warszawa
 2. Studio SPIN PROJECT oferuje następujące rodzaje karnetów:
  • karnet na 8 zajęć  (2x tyg)
  • karnet na 4 zajęcia (1x tyg)
   Karnety ważne są 1 miesiąc
 3. W wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz określić zajęcia, na które dokonywany jest zapis, np.:   Anna Kowalska, 507700010, Basic Spin/ wtorki i czwartki/ godz.18:00.
 4. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia, lub lekcję próbną w zgłoszeniu należy podać dodatkowo dokładną datę wybranych zajęć np. 12/09/2014.
 5. Kursant, który nie wykupi żadnej z powyższych form wejścia nie ma prawa przebywać na terenie studia i korzystać z usług przez studio oferowanych.
 6. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń w połączeniu z terminowym opłaceniem zajęć.
 7. Zajęcia grupowe pole dance zostaną uruchomione w momencie, gdy zapisze się minimalna liczba chętnych, czyli 6 osób. O dacie rozpoczęcia Kursanci zostaną poinformowani drogą mailową, nie później niż na 3 dni przed datą rozpoczęcia.
 8. Ilość osób na zajęciach pole dance jest ograniczona do 10.
 9. Ilość osób na zajęciach open pole jest ograniczona do 5. Na zajęcia open pole obowiązują zapisy.
 10. W zajęciach open pole można brać udział po ukończeniu poziomu Basic Spin.

Płatności za zajęcia

 1. Płatności można dokonać na jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem na rachunek SPIN PROJECT studio. 
   numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty: 63 1140 2004 0000 3602 7522 8869
  • gotówką w recepcji studio
 2. Tylko opłacony i ważny karnet upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć, studio zwróci wniesioną opłatę tylko w przypadku, gdy klient nie rozpoczął jeszcze zajęć, czyli przed pierwszymi zajęciami z opłaconego karnetu.
 4. W ciągu 7 dni od daty zapisu należy dokonać wpłaty za wybrane zajęcia lub kurs w kwocie wg cennika.
 5. Wpłata jest gwarancją miejsca na wybranych zajęciach lub w wybranej grupie.
 6. Jeśli w ciągu 7 dni od daty zapisu nie zostanie odnotowana wpłata, rezerwacja miejsca na wybranych zajęciach lub kursie zostaje anulowana a osoba wykreślona z listy.
 7. W przypadku wpłaty na konto bankowe należy na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłać potwierdzenie w formie dokumentu elektronicznego:
   • skan dowodu wpłaty,   
   • potwierdzenie wygenerowane przez stronę internetową banku. 
 8. W przypadku zapisu na pojedyncze zajęcia należy w tytule przelewu podać nazwę, dokładną datę oraz godzinę wybranych zajęć.
 9. W przypadku opłaty za karnet na wybraną grupę należy w tytule przelewu podać nazwę grupy oraz dokładną datę i godzinę pierwszych zajęć, obejmujących karnet.
 10. Osoba, która wykupiła wejście na pojedyncze zajęcia ma prawo do dopłaty do pełnej wartości karnetu na określoną grupę. Dopłatę należy wykonać najpóźniej przed kolejnymi zajęciami danej grupy.  W późniejszych terminach dopłaty nie są możliwe.
 11. SPIN PROJECT zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 1 miesięcznym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń przy recepcji  a także na stronie internetowej www.spinproject.pl

 Odrabianie zajęć

 1. Osoby korzystające z karnetu Pole Dance mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach w ciągu trwania jednego karnetu. Aby nieobecność została uznana należy zgłosić ją najpóźniej na 12 h przed treningiem na którym nei możesz się pojawić.
 2. W przypadku kart partnerskich nieobecność musi być odrobiona do końca miesiąca w którym została zgłoszona ( patrz Regulamin kart Partnerskich)
 3. Nieobecność może być odrobiona
  • dwukrotnie w przypadku karnetu na 8 zajęć,
  • jednokrotnie w przypadku karnetu na 4 zajęcia.

 4. Nieobecność na zajęciach można odrobić na zajęciach Open Pole, Stretching, Power, Choreo, lub zajęciach innej grupy na tym samym poziomie zaawansowania w ramach dostępnych wolnych miejsc.

  6. Liczba miejsc na treningi jest ograniczona. Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy, których można dokonać samodzielnie w aplikacji, w recepcji studia, telefonicznie 507700010 lub drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Osoby chcące odrobić zajęcia proszone są o zaznaczenie tego faktu przy zapisie w recepcji, lub w tytule maila.

  Nieobecność można odrobić tylko w trakcie trwania karnetu, podczas którego nieobecność ta została zgłoszona. W przypadku kart partnerskich nieobecność odrobić należy do końca miesiąca w którym była zgłoszona.

 5. Nieobecności zgłoszone na ostatnie wejście z karnetu, Kursant może odrobić wyłącznie w terminie 7dni od chwili zgłoszenia (sobota). Po upływie tego terminu nie ma możliwości odrabiania zajęć.
 6. Osoby posiadające karnet na zajęcia grupowe Spin Stretching mają możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach, dołączając do innej grupy po uprzedniej konsultacji takiej możliwości ze SPIN PROJECT. Nieobecność na zajęciach musi być zgłoszona najpóżniej na 12 h przed zajęciami.

Zastępstwa, odwołanie zajęć przez SPIN PROJECT

 1. SPIN PROJECT ma prawo do rozwiązania grupy lub połączenia grup w przypadku zbyt małej liczby kursantów. W takiej sytuacji osobom zapisanym zostanie zaproponowana inna grupa lub zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 2. W sytuacjach losowych Studio ma prawo do odwołania zajęć. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z Kursantami lub karnet zostanie przedłużony o jedne zajęcia.
 3. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora SPIN PROJECT ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie bez konieczności wcześniejszego informowania Kursantów.
 4. Zajęcia odbywają się przy minimum 4 osobach. Jeśli większość grupy zgłosi swoją nieobecność i na zajęciach nie będzie minimum 4 osób, SPIN PROJECT odwoła zajęcia w danej grupie o czym zobowiązuje się poinformować Kursantów. Odwołane zajęcia zostaną zrealizowane w innym terminie ustalonym z Kursantami lub karnet zostanie przedłużony o jedne zajęcia.
 5. SPIN PROJECT zastrzega sobie prawo do redukcji liczby zajęć w okresie wakacyjnym (czerwiec-sierpień)

Cennik usług

 1. Cennik świadczonych usług   jest ustalany przez SPIN PROJECT pole dance studio i podawany do publicznej wiadomości.
 2. Karnety na zajęcia w SPIN PROJECT mają określony czas ważności. Po upływie terminu ważności karnetu niewykorzystane zajęcia przepadają i nie mogą zostać przepisane na kolejny miesiąc. Istnieje możliwość odrobienia zajęć tylko zgodnie z przestrzeganiem zasad opisanych w Regulaminie w części dotyczącej odrabiania zajęć.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. SPIN PROJECT nie ubezpiecza uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy SPIN PROJECT i osób działających z ramienia SPIN PROJECT.
 2. SPIN PROJECT nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć pozostawione w szatniach, szafkach oraz w innych pomieszczeniach pole dance studio.
 3. W przypadku ewentualnej kradzieży SPIN PROJECT zobowiązuje się do zgłoszenia zaistniałej sytuacji na policję. Kursanci powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
 4. Rzeczy wartościowe kursanci powinni przechowywać w szafkach w szatni na czas trwania zajęć, w których biorą udział.
 5. Kluczyki do szafek w szatni są wydawane w Recepcji studia. By otrzymać kluczyk kursant pozostawia w recepcji Karnet SPIN PROJECT lub dokument ze zdjęciem.
 6. Za zgubienie lub złamanie kluczyka do szafki obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 7. Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w SPIN PROJECT. Po zakończeniu zajęć Kursanci są zobowiązani pozostawić szafkę zamkniętą. Kluczyk do szafki zwracany jest na Recepcję a karnet lub dokument ze zdjęciem należący do kursanta są oddawane kursantowi.
 8. Zabrania się przebywania na sali treningowej bez wiedzy i zgody instruktora. 
 9. Osoby przebywające na sali zobowiązane są podporządkować się poleceniom instruktora. 
 10. Za szkody powstałe w wyniku niestosowania się przez uczestnika zajęć do poleceń instruktora wyłączną odpowiedzialność ponosi uczestnik.
 11. Uczestnicy zajęć pole dance na wszystkich poziomach zaawansowania nie mogą sami wykonywać figur bez asekuracji Instruktora, chyba, że Instruktor stwierdzi, że Uczestnik zajęć może daną figurę wykonać samodzielnie.
 12. Uczestnik zajęć oświadcza, że wykonuje figury na rurce na własną odpowiedzialność.
 13. Uczestnik kursu oświadcza, że jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. SPIN PROJECT nie odpowiada za kontuzje powstałe podczas uczestniczenia w zajęciach.
 14. Uczestnicy zajęć Pole Dance zobowiązują się do przestrzegania zasady o nie stosowaniu w dniu zajęć balsamów, kremów, oliwek, itp. produktów do smarowania ciała.
 15. Kobiety w ciąży i pół roku po ciąży nie mogą uczestniczyć w zajęciach typu Pole Dance.

KWESTIE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ          

 1. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na salę taneczną. Uczestnicy zajęć powinni mieć na sobie buty czyste, nieniszczące podłogi baletowej w salach treningowych. Instruktor ma prawo niedopuszczenia do udziału w zajęciach osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym podłogę.
 2. Uczestnik zajęć nie ma prawa ćwiczyć w biżuterii- pierścionki, bransoletki, zegarki, kolczyk w brzuchu i innych nietypowych miejscach, które mogą powodować uszkodzenia ciała i sprzętu, na którym ćwiczy.
 3. Na zajęcia pole dance obowiązuje strój sportowy:
  •  krótkie spodenki i koszulka na ramiączka
  •  pole dance ćwiczymy na boso lub w baletkach
 4. Na zajęcia Spin Stretching i Power Spin, Choreo, Exotic obowiązuje strój:
  • spodnie dresowe lub leginsy oraz koszulka na ramiączka lub z krótkim rękawkiem
  • ćwiczymy w skarpetkach
 5. Na zajęciach pole dance obowiązuje zakaz stosowania własnych środków  zwiększających tarcie bez konsultacji i zgody instruktora.
 6. Kursanci Pole Dance nie mogą samodzielnie zmieniać funkcji statyczno- obrotowej rur. 
 7. W dniu zajęć pole dance nie należy smarować się balsamami, kremami itp. (zmniejsza to przyczepności do drążka oraz zwiększa ryzyko wypadku).
 8. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.
 9. Uczestnik zajęć typu Pole Dance zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania Instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.
 10. Sprzętu (rur do tańca) nie czyścimy wodą ani alkoholem/ spirytusem. Sprzęt można czyścić wyłącznie przeznaczonym do tego płynem udostępnionym przez Studio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ORAGANIZACJA ZAJĘĆ I ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OD 06.06.2020                                                                                                          

  Organizacja zajęć :

  ➡️ Na zajęcia stacjonarne w SPIN Project pole dance studio zapraszamy osoby, które swój stan zdrowia oceniają jako dobry, nie maja niepokojących objawów,

  ➡️ Uczestnik zapisując się na zajęcia jest zaznajomiony z regulaminem szkoły oraz z zasadami organizacji zajęć obowiązującymi od 06.06.2020 (regulamin dostępny jest na www.spinproject.pl)

  ➡️ Od razu po wejściu do szkoły, zanim podejdziecie do recepcji należy zdezynfekować ręce. W studio dostępne są środki dezynfekujące. Kursanci mogę również korzystać z własnych środków do dezynfekcji.

  ➡️ Po zarejestrowaniu wizyty (prosimy w miarę możliwości płatności bezgotówkowe i zbliżeniowe) uczestnik otrzymuje uprzednio zdezynfekowany kluczyk i udaje się do szatni.

  ➡️Osoby, które zdecydują się przychodzić do studio przebrane, odzież treningowa pod odzieżą wierzchnią , mogą skorzystać z dodatkowych przygotowanych dla Was wieszaków, bez wchodzenia do szatni.

  ➡️ Szafki , wieszaki i inne powierzchnie będą na bieżąco dezynfekowane i czyszczone.

  ➡️ Na salę nie wchodzimy bez Instruktora. Kursanci przed zajęciami korzystają z szatni i przestrzeni antresoli, nie czekamy przy recepcji, lub drzwiach do sal.

  Uczestnicy zostaną zaproszeni na salę przez instruktorów w taki sposób, aby zachować bezpieczny dystans z poprzednią grupą. Ruchem kierują instruktorzy, oraz pracownicy recepcji.

  ➡️Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na sale torebek, plecaków, toreb sportowych, worków itp, pozostawiamy je w szatni lub na antresoli.

  Korzystanie ze sprzętu i części wspólnych:

  ➡️ Studio zapewnia płyny dezynfekujące. Dezynfekcja odbywa się przy użyciu płynu dostępnego na każdej z sal oraz w poszczególnych częściach szkoły i jednorazowych ręczników, które wyrzucamy do przeznaczonych do tego koszy.

  ➡️ Każdorazowo przed jak i po skorzystaniu ze sprzętu ( rurka, materac, mata, kostki do jogi, taśmy itp.) należy go zdezynfekować. Rurki wycieramy przed i po każdych zajęciach na pełnej wysokości na której odbywał się trening.

  ➡️ Zalecamy by korzystać z własnych mat. A w przypadku korzystania z tych będących na wyposażeniu szkoły należy używać własnego ręcznika a matę zdezynfekować i po zajęciach odłożyć na wyznaczone do tego miejsce

  ➡️ Sale i wszystkie części wspólne będą na bieżąco wentylowane i wietrzone.

  Zapisy i system rezerwacji:

  ➡️Ze względu na mocno ograniczoną liczbę uczestników zajęć uprzejmie prosimy o możliwie pilne potwierdzenie chęci powrócenia do zajęć swoich dotychczasowych grup- w tym celu każdy otrzyma maila.

  ➡️Zapisów na pojedyncze zajęcia można dokonać samodzielnie poprzez aplikację GymManager, po opublikowaniu grafiku.

  ➡️Grafik zajęć zostanie opublikowany w dniu 02.06, wtedy także prosimy o potwierdzenie chęci powrotu do swojej grupy bądź informację o chęci zmiany godzin

  ➡️Z zapisu na zajęcia można zrezygnować najpóźniej na 12 godzin przed planowanym treningiem.

  KARNETY Spin Project

   

  • Karnet Pole dance

  - zajęcia 2 razy w tygodniu 285 zł

  - zajęcia raz w tygodniu 185 zł

  • Karnet Stretching/ Acro/ Power

  - zajęcia raz w tygodniu 145 zł

  -zajęcia dwa razyw tygodniu 255zł

  - karnet na sobotni stretching 1,5 h- 155zł

  • Pojedyncze wejście Pole dance- 45 zł
  • Pojedyncze wejście stretching, Acro, power- 40 zł

  W razie jakichkolwiek pytań jestem do Waszej dyspozycji

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 • §1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art, 4 pkt 4 RODO’ jest Agnieszka Dawidowicz-Karaszewska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą: SPIN Project Agnieszka Dawidowicz-Karaszewska pod adresem ul. Bema 83 lok 73 NIP : 5222603262 REGON:147328821

Dane kontaktowe administratora danych: a) telefon: 507700010 b) adres e-mail ‚Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.

 • §2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach

a) przygotowanie i przedstawienie spersonalizowanej oferty na świadczone przez siebie usługi, na podstawie zainteresowania ofertą przez osobę, której dane dotyczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są świadczone przez niego usługi, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit FRODO).

 • §3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są

poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy — podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne; zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty:

https://gymsteer.com/poznaj-gymsteer/ https://www.google.pl, https://www.facebook.com, polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych powyżej

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 • §4 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat

 • §5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 rw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE