Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  • §1 Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art, 4 pkt 4 RODO’ jest Agnieszka Dawidowicz-Karaszewska wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą: SPIN Project Agnieszka Dawidowicz-Karaszewska pod adresem ul. Bema 83 lok 73 NIP : 5222603262 REGON:147328821

Dane kontaktowe administratora danych: a) telefon: 507700010 b) adres e-mail ‚Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.

  • §2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach

a) przygotowanie i przedstawienie spersonalizowanej oferty na świadczone przez siebie usługi, na podstawie zainteresowania ofertą przez osobę, której dane dotyczą, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) zawieranie i realizacja umów, których przedmiotem są świadczone przez niego usługi, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit FRODO).

  • §3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Do danych osobowych mają dostęp wszyscy członkowie zespołu Firmy. Dostępy do poszczególnych kategorii osób rozdzielone są

poprzez ograniczenie uprawnień technicznych wejścia do wspólnego dysku lub folderu.

2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy — podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne; zewnętrznie do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty:

– https://gymsteer.com/poznaj-gymsteer/ https://www.google.plhttps://www.facebook.com, polityka prywatności każdego z tych podmiotów mieści się na ich stronach podanych powyżej

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  • §4 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat

  • §5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 rw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE